КАТЛАУЛАНДЫРЫЛГАН ГАДИ ҖӨМЛӘ

1. Түбәндәге җөмләдә аерымланган хәлнең төрен күрсәтегез:

Алар, бер чәчәктән икенчесенә куна-куна, татлы нектар җыялар. (Г.Хәсәнов)

1) вакыт хәле

2) урын хәле

3) шарт хәле

4) рәвеш хәле