ИЯ БЕЛӘН ХӘБӘР АРАСЫНДА ТЫНЫШ БИЛГЕСЕ

1. Җөмләдә <…> тамгасы урынына тыныш билгесенең куелышы дөрес билгеләнгән очракны күрсәтегез:

Гаделнең дә әтисе <…> балта остасы. (Р.Низами)

1) Ия дә, хәбәр дә баш килештәге исем белән белдерелгәнгә, ике арага сызык куела.

2) Ия дә, хәбәр дә баш килештәге исем белән белдерелгәнгә, биредә бернинди дә тыныш билгесе куелмый.

3) Санау интонациясе булганга, биредә өтер куела.

4) Каршы кую интонациясе булганга, биредә ике нокта куела.