АНАЛИТИК ИЯРЧЕН ҖӨМЛӘЛЕ КУШМА ҖӨМЛӘДӘ ТЫНЫШ БИЛГЕЛӘРЕ

1. Җөмләдә тыныш билгеләре дөрес куелган  очракны күрсәтегез.

Әмма шунысы бик күңелле (1) безнең барыбызның да юллары ачык (2) максатыбыз билгеле. (Г.Әпсәләмов)

1) (1) өтер, (2) өтер

2) (1) ике нокта, (2) сызык)

3) (1) ике нокта, (2) өтер

4) (1) өтер, (2) сызык)

2. Билгеләмәне дөрес итеп тәмамлагыз.

Ялгызак мөнәсәбәтле сүзе булган баш җөмлә иярчен җөмләдән соң килсә, аның алдыннан …

1) өтер куела

2) сызык куела

3) ике нокта куела

4) нокталы өтер куела