Лексикология

1. Сүзнең атау вазифасы, әйберләргә, күренешләргә исем бирү закончалыклары лексикологиянең … тармагында өйрәнелә.
1) ономастика;
2) антропонимика;
3) топонимика;
4) ономасиология.


2. Сүзләрнең мәгънәсен, мәгънә үсешен, үзгәрешен өйрәнә торган тармак … тармагында өйрәнелә.
1) ойконимия;
2) этимология;
3) семасиология;
4) лексикография.


3. Кызыл кара, ак кер, кара аккош мисаллары тел гыйлемендәге … күренешен чагылдыралар.
1) синекдоха;
2) омоформа;
3) метонимия;
4) катахреза.


4. Яңгырашы ягыннан якын, төрле мәгънә белдергән сүзләрне … дип атыйлар.
1) паронимнар;
2) омоформалар;
3) антонимнар;
4) каламбурлар.


5. Күпмәгънәле сүзне билгеләгез.
1) өстәл;
2) урындык;
3) дәфтәр;
4) борын.


6. Төшенчәнең бер үзенчәлекле сыйфаты буенча гына күренешләрне гомумиләштерә торган мәгънә … мәгънә дип атала.
1) туры;
2) конкрет;
3) абстракт;
4) сигнал.


7. Оксюмороннардан гына торган рәтне билгеләгез.
1) күпчелек- азчылык, җир – су, азатлык- бәйлелек;
2) күндәм, карусыз, тыңлаучан;
3) оеды, сүнде, нәвем базарына китте;
4) чын ялган, бай хәерче, ирекле әсир.


8. Эвфимизмны чагылдырган рәтне билгеләгез.
1) тазару;
2) юанаю;
3) түгәрәкләнеп китү;
4) ябыгу;


9. Тарихи сүзләрдән торган рәтне билгеләгез.
1) ут, утар, сарут, алабута;
2) углым, тулуг, егълау, багла;
3) айбалта, су башы, ясак, тархан;
4) тоҗым, нәҗәгай, сыкы, чүпләм.


Чыганак: ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы сайты

Соңгы яңарту: 18.05.2015

_______

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha