2 — 10 нчы биремнәрне эшләү өчен күрсәтмәләр

Икенче бүлек укучылар үзләре укыган текстка нигезләнеп башкарыла. Ул кыска җавап бирүне таләп иткән 9 биремнән тора (2 — 10 нчы биремнәр).

2 — 3 нче биремнәрнең җавапларын тәкъдим ителгән 4 варианттан бер җавапны сайлап алырга һәм 1 нче номерлы җавап бланкына бер цифр белән язарга кирәк.

4 — 10 нчы биремнәргә җавапларны укучылар мөстәкыйль рәвештә формалаштыралар. Әлеге биремнәргә җаваплар тест эшенең күрсәтелгән урыннарына сүз (сүзтезмә) яки цифр (цифрлар) белән языла, соңыннан 1 нче номерлы җавап бланкына күчереп языла.

Тикшерелүче белем эчтәлеге:

 • аваз һәм хәреф;
 • сузык авазларның рәт һәм ирен гармониясе;
 • тартык авазларның уңай һәм кире ассимиляциясе;
 • фонетик анализ;
 • сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәсе;
 • бер һәм күп мәгънәле сүзләр;
 • фразеологик әйтелмәләр;
 • синонимнар, антонимнар, омонимнар;
 • лексик анализ;
 • сүзләрнең мәгънәле кисәкләре;
 • кушымчаларның төрләре;
 • сүзләрнең ясалыш буенча төрләре;
 • сүзләрнең ясалышын һәм төзелешен тикшерү;
 • мөстәкыйль сүз төркемнәре;
 • модаль сүз төркемнәре;
 • хәбәрлек сүзләр;
 • бәйләгеч сүз төркемнәре;
 • морфологик анализ;
 • җөмләдә сүзләр бәйләнеше һәм аның төрләре;
 • сүзтезмә;
 • гади җөмләнең төрләре;
 • җөмләнең грамматик кисәкләре: баш кисәкләр, иярчен кисәкләр;
 • җөмләнең модаль кисәкләре;
 • җөмләнең тиңдәш кисәкләре, алар янында гомумиләштерүче сүзләр;
 • гади җөмләгә синтаксик анализ;
 • тезмә кушма җөмлә һәм аның төрләре;
 • иярченле кушма җөмлә, аның төзелеше һәм мәгънәсе буенча төрләре;
 • күп тезмәле һәм күп иярченле катлаулы кушма җөмлә;
 • катнаш кушма җөмлә;
 • кушма җөмләләргә синтаксик анализ;
 • сузык авазларны белдергән хәрефләрнең дөрес язылышы;
 • тартык авазларны белдергән хәрефләрнең дөрес язылышы;
 • ь һәм ъ хәрефләренең дөрес язылышы;
 • ия белән хәбәр арасында тыныш билгесе;
 • гади җөмләдә (тиңдәш кисәкләр, модаль кисәкләр, аерымланган хәлләр) яныда тыныш билгеләре;
 • теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмлә, аналитик һәм синтетик иярчен җөмләле, күп иярченле һәм катнаш кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре;
 • татар теленең тәэсирлелек чаралары.

2016-01-06 18.24.422 — 10 нчы биремнәрне эшләп карарга:

 1. Вариант 1 — 10
 2. Вариант 11 — 15
 3. Вариант 16 — 20

 


Соңгы яңарту: 06.01.2016.

Фикер алышу

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha