Фигыльләр язылышы

Тема 1 — «Я, е, и, у, ю хәрефләренә һәм дифтонгларга беткән теләк фигыльләргә кушымчалар ялгану»

Тема 2 — «Киләчәк замандагы хикәя фигыль һәм сыйфат фигыльләр язылышы»

Тема 3 — «Инфинитив фигыльләр язылышы»