Жаргон / сленг / гәп сүзе

Бер үк профессия, уртак кызыксынулар белән бергә вакыт үткәрүче бер төркем кешеләр сөйләмендәге үзенчәлекләр. Нинди иҗтимагый катламда кулланылуга карап:

 • Киң катлам кешеләр телендә кулланыла торган жаргон.
 • Тар, ябык коллективларда башкаларга аңлашылмаслык ук итеп, конспирация максатыннан кулланыла торган жаргон.

 

Җөмлә

Сөйләмнең чынбарлык турында хәбәр итә һәм сөйләүченең чынбарлыкка мөнәсәбәтен белдерә торган берәмлеге. Җөмләләрне төркемләү:

1. Грамматик яктан таркала алу-алмавына карап:

 • грамматик таркала торган җөмлә;
 • грамматик таркалмый торган җөмлә.

2. Әйтү максаты ягыннан:

 • Хикәя;
 • Сорау;
 • боерык (өндәү);
 • тойгылы.

3. Чынбарлыктагы күренешләрне раслау я инкяр итүгә бәйле рәвештә:

 • раслау җөмлә;
 • инкяр җөмлә.

4. Иярчен кисәкләре булу-булмауга карап:

 • җыйнак;
 • җәенке.

5. Оештыручы үзәгенең ничә булуына карап:

1)    Бер составлы:

 • фигыль җөмлә (билгесез үтәүчеле фигыль җөмлә, гомуми үтәүчеле фигыль җөмлә, үтәүчесез фигыль җөмлә);
 • исем җөмлә (атау җөмлә, сүз җөмлә).

2)    Ике составлы.

Хәбәрлекнең санына карап:

 • гади;
 • кушма.

Мәгънә тулылыгы кирәк булган кисәкләренең булу-булмавына карап:

 • тулы;
 • ким.

Димәк, һәр җөмләнең 7 билгесен күрсәтеп була. Җөмләнең баш кисәкләре: ия, хәбәр. Иярчен кисәкләре: тәмамлык, аергыч, хәл, аныклагыч. Җөмләнең модаль кисәкләре: эндәш һәм кереш сүзләр.

 

Җөмләдә сүз тәртибе

 1. Сүзләрнең туры/уңай тәртибе.
 2. Сүзләрнең кире тәртибе.

 

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше

1. Тезүле бәйләнеш. Сүзләр үзара тигез хокуклы, бер-берсенә буйсынмыйлар, күп очракта урыннарын алыштырып була, бер сүзгә карата охшаш мәгънәдә торалар. Тезүле бәйләнешне белдерүче чаралар:

 • тезү, санау, каршы кую интонациясе;
 • тезүче теркәгечләр.

2. Ияртүле бәйләнеш. Сүзләр берсе икенчесен буйсындыра, ияртеп килә, ягъни җөмләдә иярүче һәм ияртүче сүз була. Ияртүле бәйләнешкә кергән сүзләр үзара өч төрле мөнәсәбәттә булырга мөмкин:

1)    Хәбәрлекле мөнәсәбәт. Чаралары:

 • хәбәрлек кушымчалары;
 • зат һәм сан кушымчалары;
 • сүз тәртибе;
 • интонация;
 • -ныкы/-неке кушымчасы;
 • чыгыш, юнәлеш, урын-вакыт килеше кушымчалары;
 • кайбер бәйлекләр.

Һәрберсе янында хәбәр итү интонациясе катнаша. Хәбәрлекле мөнәсәбәт җирлегендә җөмлә барлыкка килә.

2)    Ачыклаулы мөнәсәбәт. Чаралары:

 • кушымчалар;
 • бәйлек һәм бәйлек сүзләр;
 • сүз тәртибе;
 • сүзләрне кабатлау;
 • ияртүче теркәгечләр һәм теркәгеч сүзләр;
 • мәнәсәбәтле сүзләр;
 • янәшә тору чарасы;
 • сүзнең лексик мәгънәсе;
 • фраза басымы.

Ачыклаулы мөнәсәбәт җирлегендә сүзтезмә барлыкка килә.

3)    Аныклаулы мөнәсәбәт. Чаралары:

 • аныклау интонациясе (көттерү паузасы);
 • аныклаучы теркәгечләр һәм теркәгеч сүзләр.

Аныклаулы мөнәсәбәт җирлегендә җөмләдә аныклагыч оеша.